Rairaiken Shinjuku 1954

Authors:
Rairaiken Shinjuku 1954

In Japan of the 1950's, there was such a store in the alley of the town.

The road was still soil, and electric appliances such as B/W television, refrigerator and washing machine were valuables.

This Rahmen-noodle diner has on the menu such items as Rahmen( Chinese noodles in soup ), Gyoza ( fried dumpling stuffed with minced pork ), Chaahan ( Fried rice ), Curry-rice and Beer.

Say.. the cheap diner.

Free Download PDF for Japanese to English translation of props is Click Here, thanks.

Compatible 3D Software
DAZ Studio, Poser
What's Included & Features
Features
 • Rairaiken Shinjuku '54 Preset Full Scene
  • rairaiken shinjuku '54 with preset 32 Lights for DAZ Studio (.DAZ)
  • rairaiken shinjuku '54 for Poser (.PP2)
 • Lighting Preset
  • 1 DAZ Studio (32 lights) set (.DAZ and .DSB)
  • 1 Poser (35 lights) set (.LT2)
 • 1 Cameras Preset (.DSB)
 • Props for DAZ Studio and Poser (.DAZ and .DSO and .PP2 and .OBJ)
  • 4nin teeburu
  • 100en satsu
  • benki
  • benki huta
  • biiru reizouko
  • bouru
  • chaahan 1ninmae
  • choumiryou ire
  • chouridai
  • chuubou
  • chuuka chouchin
  • demae jitensha
  • denchuu sekiguchi
  • denchuu yokota
  • denki meetaa
  • densen
  • denwa hontai
  • eiga kanban
  • gasudai
  • gasukan
  • gasu konro
  • geta
  • gyouza 1ninmae
  • hadaka denkyuu
  • haizara
  • hikido ura
  • hiyashi chuuka nobori
  • houchou
  • hurai gaeshi
  • huraipan
  • itabei
  • itabei mijikai
  • juwaki
  • kabe kita bubun
  • kabe minami bubun
  • kabe ura bubun
  • kabekake senpuuki
  • kakigouri ki
  • kakigouri nobori
  • karee raisu 1ninmae
  • karee supuun
  • kirin biiru bin
  • kirin biiru koppu
  • kirin biiru set
  • kita mado
  • konabukuro
  • koshimado
  • mado ura
  • manaita
  • manekineko
  • maruisu
  • minami hikido
  • nagashi
  • okamochi
  • okamochi huta
  • omote kanban
  • raamen
  • raamen donburi 1ko
  • raamen donburi taba
  • raayu sashi
  • rairaiken endai
  • rairaiken shikichi
  • rairaiken shoumen bubun
  • rairaiken54 2kai
  • reizouko
  • rejisutaa hikidashi
  • rejisutaa hontai
  • riyakaa
  • senmendai
  • shouyu sashi
  • soroban rairaiken
  • soto gomibako
  • sousu poddo
  • su sashi
  • suihanki
  • tana tobira
  • terebi
  • torobako
  • waribashi
  • yakan
  • yaki gyouza 1ko
  • zundounabe
 • Textures Include
  • 1 Texture Maps (256x256)
  • 33 Texture Maps (512x512)
  • 75 Texture Maps (1024x1024)
  • 88 Texture Maps (2048x2048)
  • 1 Texture Maps (4096x2048)
  • 16 Texture Maps (574 to 2560)
  • 3 Texture/Bump Maps(1024x1024)
  • 20 Texture/Bump Maps(2048x2048)
  • 1 Texture/Transparency Maps(1024x1024)
  • 3 Texture/Bump/Transparency Maps(767x767)
Daz3d
Environments and Props for Daz Studio and Poser